Date
Utorak, 12. / 05 / 2015 - 0:00
Mesto održavanja
Gimnazija "Laza Kostić" u Novom Sadu

Zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine 12. maja 2015. godine organizujemo konferenciju stručnog usavršavanja za bilingvalno obrazovanje u Novom Sadu.

Konferenciju, koja je podeljena u četiri tematska dela, vodiće uvaženi profesor primenjene lingvistike, Dr Stiven Baks sa Univerziteta u Bedfordširu, u Velikoj Britaniji.

Stiven Baks (Stephen Bax) je profesor primenjene lingvistike na CRELLA-i, Univerzitetu u Bedfordširu, u Velikoj Britaniji.  Autor je veoma bitnog istraživačkog izveštaja za Britanski savet, ,,Istraživanje engleskog bilingvalnog obrazovanja“ i ima veliko međunarodno iskustvo u oblasti nastave, učenja i upravljanja putem korišćenja engleskog jezika. Njegovo istraživanje uključuje radove iz čitanja, diskursa, praćenja oka i upotrebe računara u nastavi, kao i iz bilingvalnog obrazovanja. Pobednik je TESOL nagrade u oblasti Istaknutog istraživanja (Award for Distinguished Research) 2014. godine, i savetnik je pri vodećem internet portalu za analizu teksta: TextInspector.com.

Ukoliko želite da se prijavite za učešće na ovoj konferenciji, molimo vas da pošaljete svoje ime, prezime, naziv institucije u kojoj radite, grad i e-mail adresu našoj koleginici Tatjani Stojaković najkasnije do 7. maja 2015. Uspešno registrovanim učesnicima ćemo potvrditi 8. maja 2015.  Radni jezik konferencije je engleski.

Agenda konferencije

09.45 – 10.30 Registracija učesnika
10.30 – 11.00 Otvaranje konferencije

Predstavnik Autonomne pokrajine Vojvodine

Nj.E. Denis Kif, ambasador Velike Britanije

11.00 – 12.00 Efektivno bilingvalno obrazovanje / obrazovanje gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija - politika i praksa

U nekoliko zemalja širom sveta se pokazalo da bilingvalno obrazovanje / obrazovanje gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija može biti veoma efektivno, dok su drugi pokazali da to može biti skup neuspeh.

Ovo predavanje će razmotriti neke od lekcija koje možemo da naučimo iz pozitivnih i manje pozitivne primera širom sveta, u domenu obrazovne politike, strategija, resursa, i školske i nastavne prakse, što bi pomoglo da se usmeri naše planiranje za efektivnije inicijative kako bi se ojačao kapacitet u ovoj oblasti u budućnosti.

12.15 – 13.15 Planiranje kvalitetne nastave u okviru bilingvalnog obrazovanja / obrazovanja gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija

U oblasti bilingvalnog obrazovanja / obrazovanja gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija, uloga nastavnika može izneti uspešno ili pokvariti čitavu operaciju. Ova radionica će razmotriti neke ključne elemente dobre prakse nastavnika za ovaj vid obrazovanja i pokriće teme planiranja časova, šablone interakcije u učionici i druge ključne oblasti. Na radionici će se razmatrati stvarni primeri iz učionica širom sveta gde se primenjuje bilingvalno obrazovanje / obrazovanje putem korišćenja engleskog jezika.
13.15 – 14.00 | Pauza za ručak 
14.00 – 14.45 Praćenje i ocenjivanje bilingvalnog obrazovanja / obrazovanja gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija

Ova sesija će se baviti načinima na koje donosioci politika, menadžeri i nastavnici sami mogu pratiti i osigurati efektivnu praksu i rigorozne standarde u bilingvalnom obrazovanju / obrazovanju gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija. 

Opisaćemo značaj Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (Common European Framework of Reference (CEFR)) prilikom provere nivoa znanja jezika i pokazaćemo neke veb alate koji se koriste za proveru da li je nivo znanja jezika odgovarajući. Zatim će biti opisan model VOICES, koji donosiocima politika i nastavnicima pruža uslugu efektivne procene i evaluacije.

15.00 – 15.45 Integrisanje nastave, učenja i ocenjivanja u bilingvalnom obrazovanju / obrazovanju gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija
Ova radionica će razmotriti kako tačno nastavnik može integrisati nastavu, učenje i ocenjivanje u učionici  u okviru bilingvalnog obrazovanja / obrazovanja gde se engleski jezik koristi kao medijum za davanje instrukcija, primenom modela VOICES. Takođe će se razmotriti najefektivniji načini korišćenja opservacije nastave kao deo vršnjačkog razvoja prilikom učenja u grupi.
15.45 – 15.50 Zatvaranje