Sve osnovne škole iz Srbije, kako privatne tako i državne, bile su pozvane da se priključe ovom programu. Prvi korak je bio da se popuni obrazac za onlajn prijavu do 30. 11. 2017. godine.

Komisija sastavljena od predstavnika British Council-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ih je ocenila i odabrala deset prvoplasiranih škola koje će učestvovati u ovom programu.

Kriterijumi za odabir škola odnose se na: 

  • tehničke i kadrovske resurse prijavljenih škola za uvođenje i integraciju ključnih veština u proces učenja 
  • postojeću praksu u školama, kada je reč o primeni ključnih veština i veština kodiranja u okviru procesa učenja
  • postojeće aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja nastavnika u oblasti ključnih veština
  • veličinu škole – u smislu sposobnosti škole da programski sadržaj proširi unutar škole, ali i među zajednicom drugih škola, kroz model učenja od kolega.  

Neposredno nakon završetka procesa selekcije, direktori škola i nastavnici iz svake od deset odabranih škola će proći kroz dvomesečnu obuku kako bi uvrstili dve ključne veštine (Kritičko razmišljanje i rešavanje problema i Digitalne veštine) u proces učenja kod đaka. Takođe, svaka od ovih škola dobiće po 30 Micro:bit računara koje je moguće kodirati, kao i obuku za njihovu primenu u procesu učenja.

Konačno, proces koji je prethodno opisan pokrenuće uvođenje kodiranja u svaku od škola koje učestvuju u programu, omogućiće pristup resursima trećih lica razvijenim od strane partnera programa kao i povezivanje škola na nacionalnom i regionalnom nivou, pružiće mogućnost školama da doprinesu programu događaja “Nove tehnologije u obrazovanju” koji će se održati od 7. do 9. juna 2018. godine, ali i da se takmiče za nagradu “Škole 21. veka” tako što će prikazati delotvornu implementaciju ovog programa.