Osnovne škole iz Srbije, kako privatne tako i državne, bile su pozvane da se priključe programu novembra 2017. godine. Komisija sastavljena od predstavnika British Council-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odabrale je škole koje su učestvovale u pilot programu kao i škole koje će biti deo projekta u drugoj godini projekta.

Kriterijumi za odabir škola odnose se na: 

  • tehničke i kadrovske resurse prijavljenih škola za uvođenje i integraciju ključnih veština u proces učenja 
  • postojeću praksu u školama, kada je reč o primeni ključnih veština i veština kodiranja u okviru procesa učenja
  • postojeće aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja nastavnika u oblasti ključnih veština
  • veličinu škole – u smislu sposobnosti škole da programski sadržaj proširi unutar škole, ali i među zajednicom drugih škola, kroz model učenja od kolega.  

Neposredno nakon završetka procesa selekcije, direktori škola i nastavnici iz svake od odabranih škola prolaze kroz dvomesečnu obuku kako bi uvrstili dve ključne veštine (kritičko razmišljanje i rešavanje problema i digitalne veštine) u proces učenja kod đaka. Takođe, svaka od ovih škola dobiće po 30 micro:bit računara na kojima  je moguće kodirati, kao i obuku za njihovu primenu u procesu učenja.

Proces koji je prethodno opisan pokreće uvođenje kodiranja u svaku od škola koje učestvuju u programu, omogućava pristup resursima trećih lica razvijenim od strane partnera programa kao i povezivanje škola na nacionalnom i regionalnom nivou.