Izvršni direktor za partnerski rad s koledžima Dugald Kreg opisuje uzbudljiv program na nivou cele Evrope, kojim se olakšava saradnja između organizatora obuka i manjih kompanija na razvoju kvalitetnih programa stručne prakse. 

Stručne prakse su naročito uspešan oblik učenja kroz rad, u okviru kog se kombinuju periodi obuke na radnom mestu sa obrazovnim radom u okviru koledža, odnosno škole: na radnom mestu stiču se vredna praktična iskustva i razvijaju veštine, što je dopunjeno razvojem teorijskih i dodatnih praktičnih veština u obrazovnoj ustanovi. 

SVRHA

SAPS (Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education and Small and Medium Enterprises – Podrška stručnoj praksi između ustanova za više strukovno obrazovanje i malih i srednjih preduzeća) je projekat transnacionalne saradnje koji vodi EURASHE (Evropska asocijacija visokoškolskih institucija) u koji su uključeni partneri iz Austrije, Republike Češke, Francuske, Litvanije, Malte, Portugala, Srbije, Slovenije i Škotske. Projekat finansira program Erasmus+ Support for Policy Reform (Podrška reformi javnih politika).

Ovaj pravac programa Erasmus+ ima sledeći cilj: 

  • Da se unapredi percepcija malih i srednjih preduzeća (MSP - organizacije sa 250 ili manje zaposlenih) o koristima od angažovanja praktikanata iz obrazonih institucija. 
  • Da se smanje prepreke saradnji između obrazovnih institucija i MSP. 
  • Da se uspostavi redovna i ustrojena saradnja između krovnih organizacija za visoko stručno obrazovanje i napredno stručno obrazovanje i obuku (poput EURASHE i njenih preko 60 asocijacija-članica i mreža širom Evrope i Azije) i organizacija predstavnika MSP. 

Motivacija za pokretanje projekta proistekla je iz raznih istraživanja koja su ukazivala na potencijal stručne prakse u prevazilaženju problema neusklađenosti veština sa potrebama tržišta rada i nezaposlenosti mladih u Evropi. Rad projekta i njegovi rezultati usklađeni su sa drugim inicijativama Evropske unije poput Evropskog saveza za stručne prakse (EAfA) čija je namera ojačavanje kvaliteta, ponude, imidža i mobilnosti stručne prakse u Evropi preko preuzimanja obaveza na nacionalnom nivou i dobrovoljnih postavljanja ciljeva aktera. 

Spajanje evropskih eksperata za davanje smernica

Projekat SAPS prevazilazi ove prepreke dvostrukim pristupom koji spaja evropske eksperte iz oblasti upravljanja stručnim praksama u cilju izrade nastavnog materijala i udžbenika za upotrebu sa MSP, uz rešavanje potrebe za unapređenim procedurama u obrazovnim ustanovama, kako bi se podstakao otvoreniji stav prema stručnoj praksi. U rezultate spadaju komplet publikacija na češkom, engleskom, francuskom, nemačkom, litvanskom, portugalskom, srpskom i slovenskom koje: 

  • olakšavaju i pojednostavljuju saradnju između MSP i obrazovnih ustanova
  • prikazuju vrednost postignutu partnerstvom 
  • nude savete o vrbovanju i mentorskom radu sa praktikantima.

Ove publikacije prati i „Komplet alata za kvalitetnu stručnu praksu" koji sadrži smernice za obrazovne ustanove i MSP o sledećim temama: 

  • upravljanje i strategija
  • nastava i učenje 
  • operacije. 

U ovom Kompletu alata naglašeni su zajednički procesi, kriterijumi i obaveze, a u njemu se nalaze i praktični alati poput spiskova za proveru i normi. 

Kontakt sa MSP

U završnoj fazi projekta fokus će biti na promociji prednosti stručne prakse za MSP i na prevazilaženju postojećih prepreka koje umanjuju atraktivnost stručne prakse u deset predmeta uključenih u projekat. 

Spoljni linkovi