Opšte je prepoznato da tehničko i stručno obrazovanje (TVET) i stručna praksa nemaju uvek isti pozitivan imidž u javnosti kao fakultetsko obrazovanje. U velikom broju zemalja širom Evrope, ovaj nedostatak reputacije pomaže da se proširi jaz u pogledu veština koji je prisutan u velikom broju sektora, i to tako što doprinosi nedostatku kvalifikovanih diplomaca koji treba da preuzmu ključne uloge.

Nevladina organizacija iz Velike Britanije, Edge Foundation, radi na preokretanju ovog trenda kroz promenu percepcije, posebno među učenicima i roditeljima, o vrednosti tehničkog i stručnog obrazovanja i stručne prakse. Ovde, Edge Foundation govori o najuspešnijim načinima promovisanja TVET kao delotvornog puta do zaposlenja.

Vrednost stručne prakse i TVET ne može se dovoljno naglasiti. U Britaniji stručna praksa ima bogatu istoriju i način je za obezbeđivanje lagodnog življenja još od vremena srednjevekovnih zanatskih gildi, a stručno obrazovanje istovremeno je centralni faktor postignuća velikog broja naših najvećih pronalazača, inženjera i naučnika.

Ipak, još uvek je prisutna činjenica da roditelji i učenici i dalje nedovoljno cene TVET i stručne prakse kao održiv put do zaposlenja, naročito u poređenju sa akademskim obrazovanjem koje se stiče na fakultetima. U Edge Foundation, nezavisnoj nevladinoj organizaciji koja sprovodi istraživanja i kampanje za vršenje uticaja na obrazovnu politiku, verujemo da nešto mora da se promeni ako želimo da obučimo novu generaciju profesionalaca koji će popuniti sve veći jaz nedostajućih veština i time odgovorimo na izazove digitalne revolucije.

Poslednjih pet godina radimo na tranformaciji percepcija javnosti u vezi sa stručnom praksom kao načinom podrške cilju koji je definisala Vlada Velike Britanije za dostizanje tri miliona započinjanja stručne prakse do 2020. godine. Iako smo svedoci velike promene kada je reč o percepciji stručne prakse, dosta toga tek treba da se uradi. Ovde predstavljamo neke od ključnih oblasti koje su pomogle u promociji stručne prakse kao vodećeg programa za podizanje svesti o širim mogućnostima koje TVET pruža.

Iako se ovaj pristup zasniva na istraživanju sprovedenom u Engleskoj koje je obuhvatalo razgovore sa roditeljima o tome šta bi ih navelo da promene svoje stanovište u vezi sa stručnim praksama, izazovi sa kojima se TVET suočava predstavljaju problem u celoj Evropi, te stoga verujemo da bi inicijative koje ovde predstavljamo mogle da budu uspešno replicirane i u drugim zemljama.

Podizanje svesti javnosti

Ključna oblast koja je identifikovana u okviru istraživanja bila je potreba za povećanjem vidljivosti širine dostupnih stručnih praksi- dakle, ne samo u tradicionalnim zanatima, već i u oblastima kao što su razvoj softvera, pravo i finansijske usluge.

Jedno od najdelotvornijih sredstava za podizanje svesti javnosti o stručnoj praksi u Engleskoj je Nacionalna nedelja stručne prakse (National Apprenticeship Week), putem koje se svim zainteresovanim stranama, uključujući i vladin sektor, organizatore obuka i individualne korisnike stručne prakse, omogućava da svoja iskustva podele sa širom javnošću. Različitim temama svake godine, ova inicijativa podstiče zainteresovane strane da realizuju čitav niz aktivnosti podizanja svesti, od događaja na nacionalnom nivou do dana otvorenih vrata na lokalu, postova na društvenim mrežama i takmičenja- što su maštovitiji i neobičniji oblici komunikacije, to bolje. Nacionalna nedelja stručne prakse za 2018. godinu se uveliko planira, i trebalo bi da bude veća nego ikad.

Još jedno lice rada na podizanju svesti javnosti o vrednosti stručne prakse bilo je predstavljanje primera stručne prakse u dobropoznatim kompanijama kao pomoć ljudima u udruživanju sa vodećim brendovima. Jedna od ključnih aktivnosti bila je i nacionalna reklamna kampanja u okviru koje su pričane priče o mladim ljudima koji su uspeli u svojim karijerama zahvaljujući visokom kvalitetu stručne prakse. U okviru kampanje korišćene su televizijske reklame i posteri namenjeni roditeljima, i reklame na društvenim mrežama usmerene na buduće korisnike stručne prakse.

Slavimo uspeh

Istraživanje je takođe istaklo potrebu za razmenom i slavljenjem uspešnih priča o stručnoj praksi kako bi se roditeljima i učenicima omogućilo da prepoznaju realne mogućnosti koje stručne prakse mogu da ponude.

Uspostavljanje sistema nagrada za stručne prakse može biti odličan način da se proslave uspesi TVET, a u 2018. godini obeležava se 15 godina Nacionalnih nagrada za stručnu praksu ("National Apprenticeship Awards") u Engleskoj. Ovaj događaj obuhvata kategorije koje se odnose na postignuća kako korisnika stručne prakse, tako i poslodavaca, pri čemu su kategorije poslodavaca dalje podeljene prema veličinama preduzeća kako bi se obezbedila pravična zastupljenost. Ova takmičenja se održavaju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u cilju obezbeđivanja maksimalnog publiciteta na svim nivoima.

Gradimo mreže

Možda su najjači zagovornici stručne prakse upravo učenici koji pohađaju stručne prakse i same firme, tako da bi ambasadori trebalo da budu važan deo bilo koje komunikacione strategije za promovisanje stručne prakse. Mreža ambasadora stručne prakse ("Apprenticeship Ambassadors Network") je odličan forum za izgradnju mreža poslodavaca i unapređenje komunikacije između firmi koje trenutno realizuju stručnu praksu i onih koje bi to radile u budućnosti. Ova mreža kontinuirano pomaže da se poveća broj dostupnih prilika za stručnu praksu privlačenjem novih poslodavaca koji će se uključiti u realizaciju programa stručne prakse.

Učenici koji su pohađali stručnu praksu su moćni zagovornici jer pomažu mladima da razmotre alternativne puteve do uspeha. Naš program Career Footsteps podržava škole koje organizuju karijerne događaje na kojima volonteri koji su završili tehničke i stručne škole razmenjuju svoja iskustva o njihovim ulogama i putevima učenja. Ovaj program se realizuje u okviru inicijative Inspiring the Future, koju je pokrenula nevladina organizacija Education and Employers.

Spoljni linkovi