…Ili se bar tako kaže. Opet, u mnogim zemljama sveta obrazovni sistemi još uvek ne uspevaju da iskoriste stručnu praksu koja se nudi učenicima u okviru potreba tržišta rada da mlade opreme relevantnim veštinama za zapošljavanje.

Trenutno je ovo glavni problem i na Kosovu. Da bi se stekla jasna slika o aktuelnoj situaciji i okolnostima za saradnju između poslodavaca i pružalaca stručnog obrazovanja na Kosovu, najbolje je prikupiti polazne i faktičke informacije od relevantnih pojedinaca i institucija koji su aktivni u ovoj oblasti. Kada razgovarate sa poslodavcima i agencijama za zapošljavanje stalno se naglašava njihova zabrinutost o tome da mladi napuštaju obrazovni sistem bez ključnih veština za zapošljavanje i opšte svesti o funkcionisanju poslovnog sveta. Mnogi su frustrirani neuspehom tradicionalnog dvonedeljnog bloka ""radne prakse"" i saglasni su u stanovištu da se mora više raditi na unapređenju autentičnosti radnog iskustva i kvaliteta angažovanja poslodavaca u obrazovanju.

I učenje i rad se brzo menjaju, a to ima implikacije na karijere pojedinaca. Mladi u stručnim školama se danas suočavaju sa budućnošću u kojoj će nekoliko puta doživeti prelazak sa jednog radnog mesta na drugo, što zahteva stalno unapređenje njihovih znanja i veština. Veća je verovatnoća da će biti samozaposleni u nekom trenutku svog života ili će u najmanju ruku morati da upravljaju sa nekoliko privremenih ili ugovora sa nepunim radnim vremenom što je upravo razlog zašto je angažovanje poslodavaca od ključnog značaja jer se i oni suočavaju sa sve većim zahtevima da se direktno uključe u rad obrazovnog sistema.

"Doruntina Jakupi, zamenica generalnog direktora HeadHunter Grupe kaže: Po mom mišljenju, stručne škole bi trebalo da primene kombinaciju modela nastavnih planova i programa kako bi svojim učenicima obezbedili iskustvo o svetu rada. To bi moglo da obuhvati sledeće:

  • ključni program, koji obično predaju stručni kadrovi konkretnog poslodavca ili mentori koji su prošli obuku i imaju materijale potrebne za njegovu organizaciju
  • doprinose iz predmeta koji osnažuju ključni program i pomažu mladima da prepoznaju značaj učenja datog predmeta za život odraslih
  • planirani raspored aktivnosti kao što su dani za posetu preduzeću i radno iskustvo.

Pored toga, kao stručnjak za izgradnju karijere i osnaživanje, gđa Jakupi, smatra da bi stručne škole trebalo da uspostave jake veze da lokalnim poslodavcima. ""Poslodavci bi mogli da preuzmu ulogu metora i osobe koja ocenjuje rad učenika- kao i da doprinesu osmišljavanju samih procena- kao pomoć u oblikovanju nastavnog plana i programa. Poslodavci takođe doprinose konkretizaciji i unapređenju veština za zapošljavanje i ishoda učenja. Veštine za zapošljavanje se u ovom slučaju provlače kroz sve aspekte nastavnog plana i programa, od načina na koji učenici uče, do kvalifikacija koje stiču. Poslodavci mogu osigurati da mladi razviju ove veštine tako što će pomoći u oblikovanju nastavnog plana i programa i kreiranju kvalifikacija koje se nude u stručnim školama na Kosovu.

U razgovoru sa našim partnerima iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije, a posebno iz Odeljenja za reformu srednjeg stručnog obrazovanja, saglasni smo da jedan od modela koji zaista može da pomogne da se podstakne razvoj stručnih škola i da učenici steknu veštine usklađene sa potrebama tržišta rada- jeste model stručne prakse. Razlog leži u tome što se sve zainteresovane strane forsiraju da učestvuju u planiranju programa obuke, budući da u nekim slučajevima nastava u učionicama ne oslikava veštine koje su neophodne na tržištu rada.

Kroz analize potreba za obukom, poslodavac je u mogućnosti da identifikuje poslovne potrebe i nedostatak veština i takođe da putem učešća u sektorskim odborima za razvoj veština, doprinese razvoju standarda zanimanja koji opisuju potrebe tržišta rada.

Poslodavci mogu da oblikuju nastavni plan i program. Razvojem snažnih veza između poslodavaca i pružaoca stručnog obrazovanja, mladima se omogućava da razviju osnovne veštine za zapošljavanje, a sistemu stručnog obrazovanja da realizuje nastavni program koji zadovoljava trenutne potrebe poslovne zajednice i pomognu u planiranju  potreba za veštinama u budućnosti.

Na posletku, moramo osigurati da postoji veza između obrazovanja i sistema obuke i poslodavaca. Poslodavci i stručne škole moraju imati zajednički udeo u opremanju učenika odgovarajućim veštinama za zapošljavanje, a to se može postići isključivo putem zajedničkog rada.

Donika Beriša je programski menadžer u kancelariji British Council-a na Kosovu.