Podrška učenicima inspiriše uspeh

Postoji mnogo razloga zbog kojih motivacija učenika da ostanu uključeni u proces stručnog obrazovanja može da bude veliki izazov. Nekada zadovoljavanje potreba učenika znači ne samo zanimljive časove, već i podršku koja je u potpunosti prilagođena potrebama učenika. Učenicima možda treba više pomoći kako bi ostali fokusirani ili više  podrške da bi nastavili sa učenjem kada gradivo postane teže. Učenici mogu da budu zaokupljeni brigama koje nisu u vezi sa školom, kao što su briga o porodici, blagostanju ili zdravlju. Škole i kolege koji nude dodatnu podršku učenicima, često shvate da ovo doprinosi boljim rezultatima učenika.

Ovo je strategija jedne škole u Velsu, koja je doprinela uspehu učenika uz pomoć dodatne podrške za one koji imaju probleme sa fokusiranjem na učenje. Škola je počela da identifikuje učenike koji su u opasnosti da izađu iz procesa obrazovanja i zaposlila mentore da im pomognu da se koncentrišu na svoje učenje. Sara Vilijams, ADTRAC regionalni menadžer projekata u Grŵp Llandrillo Menai je pisala o ovom projektu.

Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) je državni koledž, koji se nalazi u Severnom Velsu.

Cilj ove ustanove je da motiviše mlade da postanu uspešni kroz obrazovanje i programe obuke visokog kvaliteta. Grŵp podržava ekonomiju Severnog Velsa pružajući ljudima priliku da steknu veštine, karakteristike i kvalifikacije potrebne da se osigura konkurentnost i uspeh regiona kao i njih samih. 

GLLM je odlučan da osigura da svi učenici budu u mogućnosti da maksimiziraju mogućnost napretka i ostanu na ispravnom putu. Kroz njen sistem moralne podrške zaposleni su shvatili da nekim učenicima može da bude potrebna i dodatna pomoć i podrška pri rešavanju izazova sa kojim se susreću, kako bi mogli da nastave svoje učenje.

Kao odgovor na ovu potrebu, organizacije je osnovala Panel za rizične učenike koji se fokusira na one učenike koji su u riziku od odstupanja od učenja, kako bi intervencije mogle da budu uspostavljene tako da im omoguće da maksimiziraju svoj potencijal kada su u pitanju akademski rezultati.

Ovaj panel razmatra podatke iz koje dobija od sistema za ranu intervenciju, koji je ranije razvijen u partnerstvu sa ključnim saradnicima. Ovaj sistem koristi ključne indikatore iz podataka učenika uključujući prisustvo, osnovne veštine, ponašanje i ima za zadatak da identifikuje rizik od prekida školovanja. Ovi indikatori se onda koriste kako bi se formirali rezultati.

Sistem dva puta godišnje prikuplja podatke o svim učenicima od 16–24 godina. Za one koji pripadaju u 15 posto učenika sa najvišim rezultatom radi se pregled paketa podrške koji je trenutno aktiviran, kao i šta još može da se uradi kako bi se poboljšao status učenika. Za one učenike koji su među 8 posto učenika sa najvišim rezultatom razmatra se da li bi imali koristi od dodatne podrške koju pruža TRAC projekat koji finansira Evropska unija.

TRAC 11-24 je finansiran od strane Evropskog društvenog fonda kao i kroz Velšku Vladu i nudi ciljanu pomoć kako bi se smanjio broj mladih ljudi koji imaju između 11 i 24 godine koji su u riziku od izlaska iz sistema obrazovanja, zapošljavanja ili obuke u Severnom Velsu. Podrška je organizovana kroz niz intervencija koje su komplementarne, a ne duplikati uobičajnih usluga. Projekat vodi opštinsko veće okruga Denbigšajer, u partnerstvu sa organizacijom Carees Wales i lokalnim školama. Kako se projekat sprovodi u svakoj od organizacija zavisi od postojećih struktura i resursa koji su već na raspolaganju.

GLLM projekat radi sa učenicima koji imaju od 16 do 24 godina, koji su uključeni u redovno obrazovanje i identifikovanu su kao oni koji spadaju u grupu koja je u najvećem riziku od odustajanja od školovanja, a pruža pomoć onda kada nijedna druga aktivnost nije prikladna kako bi zadovoljila potrebe učenika. Cilj projekta je da osigura da učenici imaju podršku koja im je potrebna da nastave svoje školovanje.

Projekat pruža intenzivnu podršku organizacionog tima koji se sastoji od TRAC mentora, akademskih mentora i savetnika koji zajedno sa učenikom rade na shvatanju barijera ili razloga za zabrinutost koji utiču na učeničku uključenost.

Ovo uključuje prilagođavanje redovnih "SMART" planova akcije koji dopunjuju postojeće mere kvaliteta i pregled ishoda treninga. Kroz projekat, rezultat koji učenik dobija na osnovu sistema za ranu intervenciju se razmatra na osnovu deset nedelja rotacije koja meri učenikov napredak koji je nastao kao rezultat ocenjivanja, ali i kako bi se rezultat analizirao u odnosu na rezultate drugih učenika. Mentori i treneri su spremni da pomognu sa velikim brojem problema kao što su briga o porodici, blagostanju i zdravlju; ukratko svi problemi koji imaju uticaja na učenikovu posvećenost učenju.

U GLLM projekat je u svojoj prvoj godini sprovođenja i biće do 2018. godine. TRAC već podržava učenike i, iako je rano da  počnemo sa merenjem uspeha projekta, rezultati su vrlo pozitivni kada je u pitanju pomoć koju pružamo našim učenicima koji su pod rizikom, kako bi ostvarili svoj potencijal.

Kako biste saznali više o TRACovom radu u GLLM kontaktirajte: Sara Vilijams, ADTRAC regionalni projekt menadžer, GLLM.