Da biste ostvarili rast i napredak u nekoj privrednoj grani, prvo morate da je razumete. U konkurentnom sektoru ponude i tražnje kakav je sektor stručnog obrazovanja / zapošljavanja informacije su ključne. Razumevanje tržišta, znanje o tome gde se otvaraju radna mesta i gde vlada najveća tražnja za radnom snagom, omogućava vam da se prilagodite i rastete zajedno sa tržištem. Zato ne smete da potcenite efektivnu upotrebu informacija o tržištu rada. U ovom tekstu koledž Lids Siti govori o značaju ovih informacija za bolju saradnju sa poslodavca.

Kontekst

U svojim nastojanjima da otkrije i kvantifikuje ponudu veština koja zadovoljava tražnju klijenata, sektor višeg obrazovanja se suočava sa sve većim izazovima.

U uslovima brzih promena privrednog i društvenog okruženja u kojima deluje, Lids Siti koledž je svestan da kupovna moć poslodavaca određuje  promene odnosa u ponudi veština. Zbog toga je bitno da koledž bude u mogućnosti da poslodavcima ponudi jedinstven paket rešenja za adekvatne veštine i obuku, koji doprinosi rastu i napretku regionalne privrede.

Da bi škola ovo ostvarila, neophodno je da dobro razume svoj položaj na tržištu veština, upozna lokalno tržište rada, da prioritet potrebama svojih klijenata i prilagođava svoju ponudu kako bi osigurala da pozitivno utiče na privredu regiona. Ovaj koledž pokušava to da postigne, između ostalog, tako što informacije o tržištu rada koristi za bolju saradnju sa poslodavcima i razvoj svojih poslovnih aktivnosti.

Poslovni razvoj i angažman poslodavca

Iako već ima dobre veze s regionalnim preduzećima, ovaj koledž je svestan potrebe da i malim i srednjim poduzećima (MSP) pomogne u ostvarenju njihove ambicije rasta, da održi saradnju s mrežom mikro-poduzeća koja posluju u široj gradskoj oblasti i da poboljša kvalitet postojećih odnosa sa velikim poslodavcima.

U pokušajima da svoj komercijalni model obuke učini fleksibilnijim, prilagodljivijim, usmerenijim na tražnju, kao i da podrži sklapanje novih i unapređenje postojećih odnosa koledža sa poslodavcima, Tim za razvoj poslovanja i saradnju sa poslodavacima odnedavno koristi internet softver „Analyst", koju je razvila kompanija „Economic Modeling Specialists Intl".

Ovaj softver pruža veoma detaljnu analizu promena koje se predviđaju na tržištu rada u periodu od 2016. do 2022. godine u svim postojećim granama privrede i u pogledu svih zanimanja u Velikoj Britaniji. Informacije o tržištu rada dostupne putem „Analyst-a" koriste se kako bi koledž nastavio da ispunjava zahteve regiona u pogledu razvoja privrede i povećanja radnih mesta. Kroz pružanje relevantnih znanja i veština koledž pomaže ostvarenju ambicije Partnerstva lokalnih preduzeća oblasti Lids da razvije kvalifikovanu i produktivnu radnu snagu.

Da bi se informacije o tržišu rada maksimalno iskoristile, Tim za razvoj poslovanja i saradnju sa poslodavcima sprovodi sveobuhvatan akcioni plan koji obezbeđuje efikasnu implementaciju rezultata istraživanja kako bi podržao sve eksterne operacije koledža. To podrazumeva i detaljan akcioni plan koji kolegama pokazuje kako da te informacije iskoriste za uključivanje poslodavaca u obrazovni proces. Koledž očekuje da će, prateći kretanja za određene privredne grane i zanimanja i kroz predviđanje promena, biti u stanju da podrži srednjoročne i dugoročne poslovne i strategije zapošljavanja, ostvarujući tako veću usklađenost sa tržištem rada i planovima privredne grane.

Upotreba informacija o tržištu rada je ključna komponenta strategije koledža za širi angažman poslodavca, što podrazumeva primenu nekoliko ključnih stvari, uključujući:

  • identifikovanje poslodavaca koji će svojim angažmanom podržati ciljane aktivnosti koledža (tj. privredne grane i zanimanja u fazi rasta, zanimanja sa najbrže rastućom tražnjom, godišnja prognoza najtraženijih zanimanja)
  • pružanje informacija  o nivou obrazovanja i demografskom profilu područja grada Lids, čime koledž poslodavcima pomaže da shvate potencijale buduće radne snage i profil radne snage na području na kojem vrše zapošljavanje.

Pripravnički staž

U skladu sa pripravničkom taksom (Apprenticeship levy) koja stupa na snagu u aprilu 2017. godine, koledž je svestan rastuće potrebe da podrži ambicije vlade Velike Britanije da, počevši od 2020. godine, osigura tri miliona pripravničkih stažiranja. Ovaj koledž je u tom smislu razvio jasnu strategiju kojom osigurava podršku ciljevima vlade i ubrzano obučava pripravnike u ključnim sektorima rasta i zapošljavanja ove oblasti.

Uz tradicionalne mehanizme saradnje sa poslodavcima i ciljane marketinške aktivnosti, informacije o tržištu rada će timovima za saradnju sa poslodavcima omogućiti usko povezivanje sa postojećim lancem ponude i uspostavljanje odnosa sa novim preduzećima, čime se razvija komunikacija sa poslodavcima i podržava program stažiranja.

Prikupljanjem informacija o prognoziranom rastu tražnje za različitim zanimanjima i razvoju pojedinih privrednih grana i identifikovanjem ključnih poslodavaca u tim granama koledž je u mnogo boljoj poziciji da sa poslodavcima pokrene razgovore u pogledu veština i kvaliteta pripravnika sposobnih da doprinesu razvojnim ambicijama njihovih preduzeća, i da na taj način poslodavcima pomogne u identifikovanju budućih potreba i pripremi radnih mesta koja bi mogla da se popune kroz program „Apprenticeships", uzimajući u obzir aspekte kao što su nivo kvalifikacija, startost i lokacija kandidata.