Deo iz  izveštaja Nacionalne fondacije za istraživanje u obrazovanju pod nazivom "From the Society for Education and Training newsletter InTuition" ukazao je na to kako bi stručno obrazovanje trebalo da izgleda i kako se može razumeti i primeniti. Šta možemo da naučimo iz njega?

Značaj stručnog obrazovanja je tema mnogih tekstova u skorije vreme. Organizacije kao što su Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Udruženje koledža (AoC) su dugo zagovarale unapređenja u ovoj važnoj oblasti obrazovanja, naglašavajući rizik koji njeno zapostavljanje ima po britansku produktivnost i konkurentnost na globalnom nivou.

Međutim, način organizacije tehničkog obrazovanja je i dalje stvar debate. Do sada se samo mali broj istraživanja bavio formom koju bi trebalo da ima i postojala je tendencija da se definiše unutar šireg konteksta stručnog obrazovanja, a ne kao zasebna oblast.

ŠTA JE KLJUČ DOBROG UČENJA I PREDAVANJA?
Izveštaj Nacionalne fondacije za istraživanje u obrazovanju (NFER) pod nazivom "Pregled tehničkog obrazovanja" koji je objavljen krajem 2015. godine istražuje šta je ključ dobrog učenja i predavanja u ovoj oblasti i naglašava nekoliko ključnih faktora. Prema izveštaju, kvalitetno stručno obrazovanje, deli ključne karakteristike sa ostalim formama kvalitetnog predavanja i učenja. Između ostalog, ono mora da uključuje učenje koje je stimulativno i svrsishodno, odgovarajuću podršku pri učenju, i interaktivni pristup nastavi. Pored toga što su otvoreni za inovativne pristupe nastavi, predavači moraju da poseduju dobro znanje o predmetu koji predaju i da veruju u svoju sposobnost da ga prenesu učenicima.

Međutim, najvažnije je bilo postavljanje učenja i predavanja u kontekst oblasti rada na koju se sam kurs koncentriše. Ovo znači da sadržaj kursa i pristup predavača moraju da podrže rekontekstualizaciju učenja u odabranom polju rada. Materijal takođe govori da stručno obrazovanje zahteva sekvencijalni pristup učenju kako bi se samim učenicima omogućilo da lakše procesuiraju informacije. Učenici su imali najviše koristi kada su im predavali ljudi koji su kombinovali profesionalnu i pedagošku stručnost u svakodnevnom okruženju datog sektora.

MODEL
Sa ovim u vidu NFER je razvio model koji je prezentovan u slojevitoj formi (pogledati link ispod) kako bi pokazao kako  predavanje i učenje u stručnom obrazovanju može bolje da se shvati i primeni. U jezgru se nalazi učenik kao glavni primalac i korisnik predavanja i učenja. Naredni prsten prikazuje karakteristike i prednosti kvalitetnog učenja uopšte, koje se stiču tokom srednjeg obrazovanja učenika kako bi se obezbedio napredak ka specijalizovanom stručnom obrazovanju u kasnijem stadijumu. Ovo uključuje personalizovan i fleksibilan pristup učenju, koristeći inovativne pristupe, uspostavljanje dobrog odnosa izbeđu učenika i predavača kao i svrsishodno i stimulativno okruženje. Spoljni slojevi predstavljaju karakteristike tehničkog i stručnog obrazovanja, i predstavljaju pojmove kao što su ispunjavanje različitih potreba učenika, pristup materijalima i opremi koja je standard u datoj industriji, kontekstualizacija, sekvencijalni pristup učenju, razmena iskustva kao i uključenost poslodavca. Učenici bi trebalo da uvide kako njihov nastavni program ima uticaja na razvoj veština koje su im potrebne za buduće radno mesto i jasno prikaže puteve ka učenju višeg nivoa.

RAZMENA ISKUSTVA
Izveštaj u zaključku navodi da su koledži, kao jedan od glavnih pružalaca tehničkog obrazovanja, u najboljoj poziciji da dalje razvijaju taj vid obrazovanja. Kako bi ovo postigli, Udruženje koledža bi trebalo da vrši reviziju svojih članova kako bi saznalo kakav je kapacitet i mogućnost za pružanje tehničkog obrazovanja na 3, 4, i 5. stepenu i da podstiče razmenu dobrih primera iz prakse u ovoj oblasti. Organizacija bi takođe trebalo da vodi diskusije o daljem profesionalnom razvoju zaposlenih kako bi bili upoznati sa najnovijim otkrićima i veštinama iz svojih oblasti. Izveštaj dalje navodi: "Od velike je važnosti da nastavnici i predavači i/ili institucije imaju vremena da izgrade i održe stalne odnose sa poslodavcima i stručnim telima datog sektora. Ovo omogućava nastavnicima i predavačima da budu deo zajednice u kojoj pedagogija odgovara potrebama radnog mesta." Takođe, postoji potreba za razvojem detaljnijeg shvatanja predavanja i učenja u tehničkom obrazovanju kako bi se sektor obrazovanja podstakao da se "suoči sa sve većim izazovima tehničkog obrazovanja".

Tami Mekron, viši menadžer za istraživanje u Nacionalnoj fondaciji za istraživanje u obrazovanju je jedan od autora ovog izveštaja.

Udruženje koledža je dalo ovlašćenje Nacionalnoj fondaciji za istraživanje (NFER) da uradi brzi pregled literature kako bi identifikovala ključne karakteristike i elemente predavanja i učenja u stručnom obrazovanju. Ovaj pregled na malom uzorku je urađen u periodu između jula i septembra 2015. godine.

Spoljni linkovi