Date
Utorak, 15. / 12 / 2020 -
13:00 to 14:30

Mnoge nejednakosti u društvu su postale još jasnije zbog pandemije COVID-19. Između ostalog, sve veći broj studija, uključujući i neke iz zemalja Zapadnog Balkana, ukazuje na to kako pandemija utiče na živote ljudi sa stanovišta roda.

Kako pandemija i njeno suzbijanje utiču različito na žene i muškarce iz regiona na različite načine? Koje manifestacije rodne neravnopravnosti je otkrila pandemija u zemljama regiona? I koja su predviđanja vezana za posledice ove pandemije na rod? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati na onlajn panelu u utorak, 15-og decembra, između 13-14:30h. 

Moderatorka

Dr Elena B. Stavrevska je istraživačica Centra za žene, mir i bezbednost na Londonskoj školi ekonomija i političkih nauka. Radila kao istraživačica Kroc Instituta međunarodnih mirovnih studija na Univerzitetu Notre Dame (SAD), predavačica na Bard College-u u Berlinu, i koordinatorka i istraživačica na projektu Centralnoevropskog Univerziteta u Budimpešti “Kulture upravljanja i rešavanja sukoba u Evropi i Indiji”. Glavni predmet njenog istraživačkog interesovanja su rod i politička ekonomija sukobom pogođenih društava, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu i Kolumbiju. 

Govornice

Dr. Ermira Danaj ima doktorat iz društvenih nauka Univerziteta Nojšatel u Švajcarskoj. Od 2002. godine piše i učestvuje u radu na raznim istraživačkim studijama, knjigama, člancima i drugim publikacijama na teme roda i feminističkih studija, sa posebnim fokusom na Albaniju i Balkan. Glavni predmet njenog interesovanja su ispitivanje roda u komunističkoj i post-komunističkoj Albaniji, feministički aktivizam u post-socijalističkim zemljama, rodna analiza migracija, nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tržišta rada, itd. Trenutno radi kao istraživačica i gostujuća profesorka na feminističkim studijama ISCTE-IUL -a u Lisabonu. 

Dr. Ana Miškovska Kajevska je aktivistkinja i istraživačica katedre za političke nauke Univerziteta u Amsterdamu. Doktorirala je i magistrirala na istom univerzitetu iz oblasti sociologije i rodnih studija. Za doktorsku tezu je 2015. godine dobila nagradu Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja u oblasti roda i politike, a teza je objavljena pod naslovom „Feministički aktivizam u ratu: Beogradske i zagrebačke feministkinje tokom ’90-ih godina“ (objavio Routledge, 2017). Ova knjiga je 2018. godine nominovana za nagradu Džozef Rotšild za nacionalizam i etničke studije. Pored feminizma, nacionalizma i ratnog nasilja, Miškovska Kajevska se bavi građanskim aktivizmom, pitanjima LGBT zajednice, pitanjima izgradnje mira, i ženskim reproduktivnim pravima i slobodama.

Maja Raičević je izvršna direktorka Centra za ženska prava u Crnoj Gori. U okviru Centra, ona radi neposredno sa ženama koje su preživele rodno nasilje i diskriminaciju, pružajući im zaštitu i pristup pravdi. Organizuje radionice o rodnoj ravnopravnosti, ljudskim pravima žena i nasilju nad ženama za nevladine organizacije, omladinu i nadležne institucije. Autorka je brojnih izveštaja i publikacija na temu ljudskih prava žena, i učestvovala je u pripremi niza nacionalnih politika na temu rodne ravnopravnosti i rodnog nasilja.