Young learners ©

Mat Wright, British Council Photos

Ovi ispiti su osmišljeni za ocenjivanje znanja engleskog jezika kod dece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) testiraju znanje engleskog jezika na tri nivoa (Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers) i decu motivišu da nastave sa učenjem engleskog, ali i prate njihov dalji napredak.

Pre A1 Starters

Pre A1 Starters je prvi od tri nivoa ispita Kembridž ispita: Young Learners (YLE) namenjenih deci u uzrastu od 7 do 12 godina. Ovaj ispit ohrabruje vaše dete da još od ranog uzrasta uči engleski jezik i kod dece razvija pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: pripremni.

Kome je namenjen ovaj ispit?

Deca koja polažu ovaj ispit obično imaju između sedam i osam godina i pohađala su oko 100 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da:

  • prepozna boje
  • usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog
  • na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne reči. 

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita. 

Slušanje Čitanje i pisanje Govor
20 min 20 min 3-5 min
Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova

A1 Movers

A1 Movers je drugi od tri nivoa Kembridž ispita: Young Learners (YLE) za decu između 7 i 12 godina. Ovaj ispit vaše dete ohrabruje da u stvarnim životnim situacijama komunicira na engleskom jeziku i da usvoji pozitivan stav prema testovima jezika. 

Nivo kompetencije: početnički = A1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Deca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između osam i 11 godina i pohađala su oko 175 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • razume osnovne instrukcije 
  • popuni jednostavan formular i odgovori na pitanja o sebi
  • odgovori na pitanja i zapiše jednostavne podatke (kao što su dani u nedelji, sati u danu ili imena) koje čuje ili pročita u priči za decu.

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita. 

Slušanje Čitanje i pisanje Govor
25 min 30 min 5-7 min
Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova

A2 Flyers

A2 Flyers je ispit na najvišem od tri nivoa Kembridž  ispita: Young Learners (YLE) namenjenih deci između 7 i 12 godina. Ovaj ispit pokazuje da vaše dete razume i da može da koristi engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Deca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između devet i 12 godina i pohađala su oko 250 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • objasni razlike između dve priče ili dve slike
  • napiše ili ispriča neku priču 
  • postavlja pitanja koristeći prošlo vreme.

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita.

Slušanje Čitanje i pisanje Govor
25 min 40 min 7-9 min
Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova

Polaganje Kembridž ispita za decu u Srbiji

Prijavite se za polaganje Kembridž ispita za decu u Srbiji. 

Saznajte kada i kako vaše dete može da polaže Kembridž ispite u Srbiji i koliko ispiti koštaju.

Šta vaše dete može da očekuje na dan ispita? 

Rezultati za pismenu verziju ispita su dostupni četiri do šest nedelja nakon polaganja, a za kompjutersku verziju dve nedelje nakon polaganja.

Koje su prednosti polaganja Kembridž ispita kod nas?