Ukoliko bi institucija visokog obrazovanja koju predstavljate želela da razvije saradnju sa univerzitetima Velike Britanije, bilo da je u pitanju mobilnost osoblja i studenata, udruženi programi, saradnja u istraživanju ili izgradnja kapaciteta, nudimo vam nekoliko mogućnosti koje vam mogu pomoći.

Erasmus+

Više od 25 godina, Evropska unija finansira Eramus program kako bi promovisala mobilnost studenata i osoblja, kao i saradnju između institucija iz cele Evrope i šire. Novi program (Eramus+) institucijama visokog obrazovanja unutar Evropske unije, ali i izvan nje, nudi više mogućnosti nego ikad ranije, bazirajući se na  iskustvu i uspehu prethodnih evropskih programa Eramus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink. 

Obezbeđena sredstva mogu da podrže razmenu studenata i osoblja između institucija visokog obrazovanja Evropske unije i izvan nje, udružene master i doktorske studije kao i partnerstva između institucija. Jednim delom ovih sredstava direktno upravlja Evropska komisija. U Velikoj Britaniji, Eramus+ programom upravljaju  Nacionalna  agencija Velike Britanije, partnerstvo između British Council-a i Ecorys-a. British Council upravlja decentralizovanim Eramus+ aktivnostima za visoko obrazovanje.

Međunarodna mobilnost kredita

Po prvi put , Eramus+ program podržava razmenu osoblja i studenata između zemalja Evrope ("programske zemlje")  i zemalja van nje ("partnerske zemlje"), kroz aktivnosti koje nose naziv Međunarodne mobilnosti kredita. Partnerske zemlje koje učestviju u ovom programu su navedene na ovoj strani na kojoj se, takođe, mogu videti i programske zemlje. 

Apliciranje za ova sredstva se može ostvariti jedino preko institucija u programskim zemljama. Svakako, institucije sa postojećim vezama sa univerzitetima Velike Britanije takođe mogu da uzmu u obzir ova sredstva kao mogućnost za jačanje veza između institucija i potencijalnih budućh obrazovnih i istraživačkih partnerstava. 

Ukoliko trenutno niste povezani sa univerzitetima Velike Britanije, ali ste zainteresovani da rayvijete čvršću saradnju koristeći  Eramus+ sredstva, molimo vas da posetite stranicu partnerske mogućnosti kako bi preuzeli i popunili odgovarajući formular.  

Ukoliko vam je potrebno više informacija o udruženim programima, mogućnostima izgradnje kapaciteta ili drugim programima, molimo vas da pogledate vodič Evropske komisije o saradnji sa evropskim institucijama visokog obrazovanja pod Eramus+ programom ili ukoliko ste pozicionirani kao jedan od 27 partnerskih zemalja, možete kontaktirati našu lokalnu Eramus+ kancelariju. 

Horizon 2020

Horizon 2020 je najveći istraživački i inovativni program Evropske unije sa približno 80 milijardi evra dostupnih tokom narednih sedam godina (od 2014 do 2020) - ne uključujući privatne investicije koje će ova suma novca privući. Ovaj program obećava više naučnih prodora i otkrića kroz prenos velikih ideja iz laboratorija na tržište. 

Uparivanjem istraživanja i inovacija, Horizon 2020 doprinosi ostvarivanju izvanrednih naučnih i industrijskih rezultata i omogućava nam da savladamo neke od najvećih izazova sa kojim se naše društvo suočava. Cilj je da se osigura zajednički rad evropskih i svetskih istraživača kako bi se otvorio put ka istraživanju najnovijih tehnologija, otklonile barijere ka inovaciji i obezbedio jednostavniji zajednički rad između javnog i privatnog sektora pri sprovođenju inovacija. 

Horizon 2020 nudi mnoštvo mogućnosti za saradnju sa institucijama izvan Evropske unije. Međutim, drugačija pravila se primenjuju u zavisnosti od regiona, pravnog i ekonomskog statusa. 

Više informacija o tome kako da pristupite Horizon 2020 mogućnostima možete naći na Horizon 2020 portalu Evropske komisije ili pročitati obaveštenje izdato od strane Međunarodnog tima visokog obrazovanja Velike Britanije.

EURAXESS UK

Euraxess je inicijativa Velike Britanije koja podržava međunarodnu mobilnost i karjerni razvoj istraživača. British Council upravlja Euraxess UK sajtom na kome se nalaze informacije o istraživačkim aktivnostima Velike Britanije, praktičnim informacijama za mobilne istraživače kao i baze poslova koje se mogu pretraživati i fondovi za međunarodno istraživanje.