Program “Unapređenje uloge nauke u društvu” ima za cilj da doprinese jačanju otpornosti država, zajednica i građanaZapadnog Balkana na pandemiju virusa COVID-19 i njenih negativnih posledica, uz korišćenje i promovisanje nauke i naučnih saznanja. Tematski će se program fokusirati na pandemiju virusa COVID-19 i njene negativne posledice, povezujući različite sektore i teme, kao što su životna sredina, zdravstvo, obrazovanje, rod itd.

Program će jačati kapacitete mladih istraživača i istraživačica za delotvornije komuniciranje nauke široj javnosti i uključivanje u proces kreiranja javnih politika kroz dva različita programa onlajn obuka. Ukupno će do 50 mladih istraživača i istraživačica biti obučeno u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana.

Program će povezati žene iz akademske zajednice i kreiraće se mreža koja će služiti kao izvor podrške, informacija i zajedničkog delovanja u periodu pandemije, kao i posle pandemije. Niz onlajn razgovora i vebinara će biti organizovan sa ciljem da se diskutuje o izazovima sa kojima su se suočile naučnice i istraživačice tokom pandemije, procene moguće negativne posledice pandemije na rodnu ravnopravnost, te debatuje o rodno-senzitivnim odgovorima na COVID-19.

Program će angažovati i inspirisati studente i studentkinje dodiplomskih i diplomskih studija da primene naučna saznanja u rešavanju stvarnih problema. Organizovaćemo takmičenje koje će studentima pružiti priliku da kreiraju predloge javnih politika koje rešavaju probleme izazvane pandemijom COVID-19, dodatno razviju svoje veštine kritičkog mišljenja, rešavanja problema, kao i komunikacione veštine, a biće im pružena prilika da pohađaju onlajn obuke u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Takođe, program će se truditi da mladi budu u centru politika za oporavak od posledica uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, tako što će sprovesti istraživanje o uticaju pandemije virusa COVID-19 na mlade. Koristiće se pristup “građanske nauke”, koji podrazumeva aktivno uključivanje mladih u rane faze istraživačkog procesa, od dizajniranja upitnika, validacije rezultata, te prezentovanja rezultata istaživanja. Istaživanje će služiti mladim aktivistima da delotvornije utiču nakreatore javnih politika, lidere civilnog sektora i donatore, da u njihovim politikama i programima za oporavak od pandemije COVID-19 uzmu u obzir potrebe i brige mladih, a naročito mladih žena.  

Konačno, program ima za cilj podizanje svesti kreatora javnih politika, donatora i nevladinih organizacija o značaju nauke i naučnih saznanja za donošenje odluka.