Glavni cilj projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa” je unapređenje rada pravosudnih organa i njihove sposobnosti za merenje učinka kroz standardizaciju radnih procesa i procedura, uvođenje novih i poboljšanih metodologija rada, poboljšanje komunikacije sa javnošću, unapređenje profesionalnih kompetencija i revizije relevantnog zakonodavnog okvira. Projekat se bavi efikasnošću pravosuđa u celini sa fokusom na mrežu sudova opšte nadležnosti i javnih tužilaštava.

Aktivnosti projekta su podeljene na pet komponenti koje su međusobno povezane i osmišljene s ciljem da se unapredi efikasnost pravosuđa i poveća poverenje javnosti u pravosuđe. 

Glavni korisnici projekta su Visoki savet sudstva, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Državno veće tužilaca, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo i Pravosudna akademija.

Projekat je usklađen sa prioritetima definisanim u ključnim strateškim dokumentima, kao što su Nacionalna strategija reforme pravosuđa i Akcioni plan za Poglavlje 23 i doprineće daljem usklađivanju pravosuđa sa standardima EU.

Sprovođenje projekta počelo je u februaru 2016, a trajaće dve godine. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje ga konzorcijum koji predvodi British Council u saradnji sa Ministarstvom pravde Velike Britanije, DMI Associates, Alternative Consulting, 4DIGITS Consulting i Institutom "Mihajlo Pupin”.

Za sva dodatna pitanja molimo vas da kontaktirate našu koleginicu Ninu Lukić, menadžera projekta.